Algemeen > Algemene voorwaarden


 • Art. 1 Definities
  1.1 Onder Algemene Voorwaarden wordt hier verstaan de Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

 • 1.2 Onder SomeDay wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Someday v.o.f., gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg, KvK Tilburg 18058943
  1.3 Onder cliënt wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met SomeDay een overeenkomst heeft afgesloten of wensen af te sluiten.
  1.4 Onder partijen wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: SomeDay en cliënt.
  1.5 Onder overeenkomst(en) wordt verstaan: alle, in relatie met cliënt, door SomeDay gehanteerde overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  1.6 Onder schriftelijk(e) wordt verstaan: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder niet verstaan.
  1.7 Onder produkten worden begrepen maar niet beperkt tot programmatuur, inclusief de broncodes, databases, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapport, alsmede voorbereidend materiaal
  1.8 Onder service wordt verstaan: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan cliënt, met betrekking tot de door SomeDay geboden diensten.
  1.9 Onder E-business wordt verstaan: de grafische en technische dienstverlening, waaronder onder meer ontwerp, bouw & beheer van Websites en -pages, alsmede bijbehorende adviesverlening aan cliënt.

   
 • Art. 2 Toepasselijkheid
  2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten van SomeDay, evenals op de uitvoering daarvan, voor zover zij betrekking hebben op het verschaffen van toegang tot en gebruik van het Internet, (semi-)vaste aansluitingen, diensten inzake E-business en ondersteunende service.
  2.2 Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts rechtsgeldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met SomeDay zijn overeengekomen.
  2.3 De door cliënt gehanteerde eigen voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met de Algemene Voorwaarden van SomeDay. In geval van strijdigheid zullen de Algemene Voorwaarden van SomeDay de voorrang genieten, zelfs indien anders is bedongen.

   
 • Art. 3 Aanbiedingen en offerten
  3.1 Alle door SomeDay gedane aanbiedingen en offertes, hetzij in de vorm van prijslijsten, drukwerken, brochures, hetzij anders, daaronder begrepen mondelinge aanbiedingen/offertes en andere verklaringen van werknemers van SomeDay, zijn immer vrijblijvend.
  3.2 Alle door SomeDay gedane aanbiedingen -in welke vorm dan ook- zijn geldig gedurende 14 dagen of een andere schriftelijk tussen partijen overeengekomen termijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt, en kunnen te allen tijde, doch na ontvangst van een aanvaarding slechts binnen 48 uur worden ingetrokken.
  3.3 De ideeën en de toelichting daarop, die in de aanbieding of tijdens een (oriënterend) gesprek zijn vervat door SomeDay, blijven eigendom van SomeDay. De kosten voor het gebruik van ideeën bedragen ten minste 50% van de waarde van de eventuele prestatie volgens de normaal gehanteerde tarieven van SomeDay.
  3.4 Voor offerten worden geen kosten in rekening gebracht.

   
 • Art. 4 Overeenkomst
  4.1 De overeenkomst is niet overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of overdracht door cliënt van de overeenkomst en alle produkten en diensten waarop zij van toepassing is, heeft cliënt de uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van SomeDay nodig. Afwezigheid van deze toestemming leidt tot nietigheid en zal bij constatering juridisch aanhankelijk gemaakt worden.
  4.2 SomeDay behoudt zich het recht voor overeenkomsten te weigeren, hetgeen zo spoedig mogelijk gemotiveerd zal worden medegedeeld.

   
 • Art. 5 Aangaan overeenkomst
  5.1 De overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat SomeDay een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd.
  Een door SomeDay gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarmee bepalend.
  5.2 Indien cliënt tegen bovenstaande wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5 werkdagen te doen.
  5.3 Elke overeenkomst wordt steeds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat cliënt voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 5 werkdagen.

   
 • Art. 6 Duur overeenkomst
  6.1 De overeenkomsten worden aangegaan voor de minimumduur van 1 jaar. Zij wordt daarna onder dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met telkens een termijn van 1 jaar, tenzij opzegging heeft plaatsgehad met inachtneming van het hierna bepaalde.
  6.2 Zowel cliënt als SomeDay zijn gehouden aan een opzegtermijn van één maand; opzegging van de overeenkomst dient dus ten minste één maand voor het einde van de contractsperiode plaats te vinden. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk plaats te vinden.

   
 • Art. 7 Beëindiging overeenkomst
  7.1 Indien de overeenkomst eindigt voordat de tijd waarvoor zij is aangegaan, is verstreken, is cliënt de volle vergoeding voor het verstrijken van die tijd aan SomeDay verschuldigd; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. Eventueel worden op het bedrag van de vergoeding de besparingen en voordelen die voor SomeDay uit de voortijdige beëindiging voortvloeien in mindering gebracht.
  7.2 De overeenkomst eindigt door de onder curatele stelling van cliënt, door staking of overdracht van zijn bedrijfsvoering, door wijziging van de doelstelling van het bedrijf, alsmede door het overlijden van cliënt.

   
 • Art. 8 Dienstverlening inzake E-business
  8.1 De dienstverlening inzake E-business zal met zorg worden uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
  8.2 De overeenkomst betreffende het ten behoeve van cliënt ontwerpen, totstandbrenging en toepassen van informatie-architectuur, web-applicatie en artwork - alsmede de advisering daaromtrent door het voorgaande -, behelst de vestiging van een recht op het bedrijfsmatige gebruik van het totstandgebrachte werk. De overeenkomst ziet, overeenkomstig het in artikel 14 bepaalde, niet op de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door E-business totstandgebrachte werk.
  8.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd zal plaatsvinden, kan SomeDay de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  8.4 SomeDay bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij heeft de plicht desgevraagd de cliënt tevoren in te lichten over de wijze waarop de uitvoering wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht. Cliënt kan enkel zodanige objectief bepaalbare criteria stellen waaraan de uitvoering zal dienen te voldoen, dat zij de kwaliteit of functionaliteit van het werk niet aantasten.
  8.5 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door SomeDay in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met cliënt tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven of meer dan de in de overeenkomst vastgelegde produkt wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd. Cliënt aanvaardt dat het tijdstip van levering van het produkt daardoor kan worden beïnvloed.
  8.6 Voor het uitvoeren van meerwerk zal op verzoek van cliënt een aparte aanbieding worden uitgebracht.
  8.7 Op grond van de creatieve aard van de werkzaamheden is SomeDay niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang E-business zich aan de gegeven opdracht en criteria heeft gehouden.
  8.8 SomeDay is gerechtigd om zonder toestemming van de cliënt, de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van SomeDay een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevestigd, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
  8.9 De kosten voor retourzending van geleverde zijn voor rekening van de cliënt. De cliënt is aansprakelijk voor eventuele schade aan produkten ten gevolge van het transport van de retourzending.

   
 • Art. 9 Prijzen
  9.1 Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van SomeDay uitgedrukt in de algemene Europese rekeneenheid (€), exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
  9.2 SomeDay is gerechtigd de gehanteerde tarieven te verhogen; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften. SomeDay zal de cliënt ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen groter dan 10%, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

   
 • Art. 10 Betaling en gevolgen wanbetaling
  10.1 Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt; één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke verplichtingen. Uitsluitend betalingen aan SomeDay zelf werken bevrijdend.
  10.2 Betaling dient de geschieden binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
  10.3 Na overleg tussen cliënt en SomeDay kan SomeDay gefaseerde betaling accepteren.
  10.4 Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechten –door wie dan ook verleend- komen geheel voor rekening van cliënt.
  10.5 De vergoeding betreffende buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 20% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 125,-, indien deze minder bedraagt dan € 1.250,-. Bedraagt de verschuldigde hoofdsom meer dan € 1.250,- maar minder dan €.3.750,- dan geldt een percentage van 15%. Voor bedragen van € 3.750,- en hoger wordt een percentage van 10% aangehouden. Deze vergoeding zal steeds, zodra door SomeDay rechtsbijstand is ingeroepen, respectievelijk de vordering ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht en door cliënt verschuldigd zijn.
  10.6 Alle door cliënt verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door SomeDay gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  10.7 Door het enkel plaatsvinden van een der volgende omstandigheden heeft SomeDay de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, alsmede enig bedrag -verschuldigd door de wederpartij op grond van de door SomeDay verleende prestaties- in zijn geheel terstond op te eisen, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig zal zijn: in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd;
  - komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  - enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichtingen niet nakomt;
  - nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  - overgaat tot staken of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk deel daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf.

   
 • Art. 11 Compensatie, verrekening en opschorting
  11.1 Het is cliënt niet toegestaan enig door hem aan SomeDay verschuldigd bedrag te compenseren met bedragen, welke wij aan hem verschuldigd mocht en zijn.
  11.2 Ingeval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering door SomeDay is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van betaling.
  11.3 Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enig andere met ons gesloten overeenkomst

   
 • Art. 12 Facturen
  12.1 De facturen van SomeDay worden berekend aan de hand van te voren opgestelde overeenkomst, waarin de prestatie(s) en tijdsaanduiding staan.
  12.2 Het afschrift van de door SomeDay verzonden factuur geldt jegens cliënt, niet zijnde consument, als volledig bewijs van de schuldigheid, de rente en de dag waarop de renteberekening begint.
  12.3 Bezwaren inzake de factuur dienen binnen 10 werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld. Na verstrijken van deze termijn kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en heeft cliënt, niet zijnde consument, afstand gedaan van zijn vermeende rechten.

   
 • Art. 13 Voorbehouden & recht van retentie
  13.1 De eigendom van de door SomeDay aan cliënt verkochte produkten gaan eerst van SomeDay op cliënt over, wanneer SomeDay volledige betaling van de overeengekomen koopsom heeft ontvangen, indien er gebruik is gemaakt van een licentie blijft het eigendom immer bij SomeDay.
  13.2 SomeDay is gerechtigd om produkten die zij van en voor de cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die cliënt jegens haar heeft, tenzij de cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

   
 • Art. 14 Auteursrecht, intellectueel eigendom en exclusiviteit
  14.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde produkten berusten uitsluitend bij SomeDay. Cliënt verkrijgt alleen de gebruiksrechten en de bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend
  14.2 Voor zover cliënt door SomeDay software verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie. Met de aanvaarding van de door SomeDay verstrekte software accepteert cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en zal de cliënt steeds gehouden zijn zich als goed licentiehouder te gedragen.
  14.3 Het is cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de software te modificeren, te verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken, behoudens voor zover dit noodzakelijk is
  voor het gebruik dat bij de overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
  14.4 Het is de cliënt niet toegestaan op de produkten aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom waaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de produkten, te wijzigen of te verwijderen, of de produkten of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken. Bij het kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het de cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar SomeDay, te wijzigen of te verwijderen.
  14.5 Ten aanzien van het door het E-business totstandgebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen SomeDay aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
  14.6 De absolute rechten, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische produkten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere produkten - zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde produkten, berusten te allen tijde bij SomeDay of bij haar toeleveranciers.
  14.7 Auteursrechtelijk beschermde werken is vermelding van de naam van cliënt verplicht, tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn bepaald en/of daar in uitvoering overwegende bezwaren tegen staan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van SomeDay worden gebracht en schriftelijk door SomeDay worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. SomeDay kan eisen dat haar naam niet wordt gebruikt, of dat gebruik gemaakt wordt van een andere aanduiding.
  14.8 Indien SomeDay een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens cliënt verstrekt, garandeert cliënt dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden aangetast. Cliënt vrijwaart SomeDay van aanspraken van derden terzake.
  14.9 Indien SomeDay aan de cliënt enig exclusiviteitsrecht ten aanzien van de geleverde produkten c.q. diensten heeft toegezegd, is SomeDay niet aansprakelijk voor inbreuken hierop door derden, welke buiten toedoen van SomeDay zijn ontstaan.
  14.10 De cliënt kan slechts aanspraak maken op het door SomeDay toegezegde exclusiviteitsrecht, indien cliënt volledig aan alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan.

   
 • Art. 15 Gebruiksrechten
  15.1 De door SomeDay beschikbaar gestelde (grafische) produkten, programmatuur en schriftelijke informatie worden aan cliënt verstrekt op grond van een licentie.
  15.2 Het betreft een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie uitsluitend voor het overeengekomen gebruik van de genoemde produkten binnen de eigen organisatie van de cliënt. Over ieder ander gebruik dient een aanvullende overeenkomst gesloten te worden.
  15.3 SomeDay behoudt het recht het werk of de dienst elders te verkopen of te publiceren.

   
 • Art. 16 Zekerheidstelling en uitvoering
  16.1 SomeDay is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor nakomen van de betalingsverplichting van de cliënt te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt aangetoond of de rechtsvorm van de cliënt is gewijzigd, heeft SomeDay het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds nagekomene c.q. nog niet gerealiseerde terug te nemen, onverminderd de aan SomeDay alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden of verrichte diensten en gemaakte kosten.
  16.2 Cliënt is gehouden SomeDay van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan SomeDay verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
  16.3 Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is SomeDay bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan kunnen aan cliënt worden doorberekend.

   
 • Art. 17 Uitvoering der werkzaamheden, levering en risico
  17.1 De levertijden is vrijblijvend en wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens SomeDay of in aanvullingen vanuit de cliënt kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. In de overige gevallen kan slechts een excessieve overschrijding van de leveringstermijn worden beschouwd als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal SomeDay met cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden
  17.2 SomeDay is gerechtigd de verdere uitvoering van haar werkzaamheden op te schorten, zolang cliënt jegens SomeDay niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
  17.3 Als tijdstip van (op)levering geldt het moment waarop het produkt op een door de cliënt opgegeven locatie aanwezig of beschikbaar, alsmede operationeel is. Op het moment van (op)levering gaat het risico van het produkt over op de cliënt.
  17.4 Cliënt is verplicht het geleverde produkt terstond bij (op)levering op eventuele tekortkomingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat het produkt ter beschikking van de cliënt staan.
  17.5 Eventuele tekortkomingen van het geleverde goed welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de cliënt binnen een periode van 5 werkdagen na levering SomeDay schriftelijk kenbaar te maken.
  17.6 SomeDay is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan factureren.
  17.7 In alle gevallen draagt cliënt, na levering door SomeDay van de produkten, alle risico’s van verlies, vergaand of beschadiging, ongeacht de oorzaak daarvan.

   
 • Art. 18 Medewerking door cliënt
  18.1 Indien de noodzaak bestaat dat cliënt zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst zal cliënt SomeDay steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen
  18.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur en van de door SomeDay gegeven adviezen, alsmede voor toe te passen administratie-, en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens, alsmede de juiste licenties.
  18.3 Indien is overeengekomen dat cliënt apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
  18.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet-tijdig, of niet-overeenkomstig de afspraken ter onze beschikking staan of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft SomeDay het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, het recht om de extra kosten volgens onze gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en het recht om het geld te innen voor geleverde produkten en diensten.

   
 • Art. 19 Inzage gegevensbestanden
  19.1 Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard.
  19.2 SomeDay zal, als goed houder van de informatie, slechts inzage aan derden verschaffen indien:
  • cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  • nodig in het kader van een officieel onderzoek naar strafbare gedragingen.
  19.3 Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot de enkele verschaffing van specifieke relevante informatie. In geen geval zal SomeDay (vrije) beschikking geven over de toegang, aansluitingen, Webpages en -sites, of anderszins vertrouwelijke informatie.

   
 • Art. 20 Installaties
  20.1 Indien schriftelijk is overeengekomen zal SomeDay de apparatuur (laten) installeren en software (laten) implementeren.
  20.2 In alle gevallen zal cliënt aan SomeDay, vóór aflevering van de te installeren produkten, een passende plaats met alle noodzakelijke faciliteiten, zoals bekabeling en telecommunicatiefaciliteiten, ter beschikking stellen.
  20.3 De produkten worden geacht door cliënt te zijn aanvaard op de datum van installatie/implementatie of op de datum van afleveren, indien cliënt de apparatuur zelf zal opstellen en de software zelf zal implementeren of nalatig is met het voldoen aan de hiervoor vermelde verplichtingen.

   
 • Art. 21 Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)
  21.1 Als niet aan SomeDay toerekenbare tekortkomingen worden aangemerkt storingen in de verbindingen met het Internet, storingen in het systeem van kabelexploitanten, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbel-lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van SomeDay liggen.
  21.2 De gevolgen van tekortkoming in de nakoming van SomeDay jegens derden, die veroorzaakt worden door of vanwege gedragingen van cliënt, zullen steeds voor rekening en risico van cliënt zijn.

   
 • Art. 22 Aansprakelijkheid van SomeDay; vrijwaring
  22.1 SomeDay vrijwaart de cliënt tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op de bewering dat door SomeDay zelf ontwikkelde produkten inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarden dat cliënt SomeDay onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvorderingen en afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan SomeDay. De verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voorzover de betreffende inbreuk verband houdt met wijzigingen die cliënt in de produkten heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat, dat de door SomeDay zelf ontwikkelde produkten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom, of indien naar het oordeel van SomeDay een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal SomeDay het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen – of naar diens keuze zorg dragen dat cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere Produkten kan blijven behouden.
  Iedere andere aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van SomeDay wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, indien veroorzaakt door het gebruik van de geleverde produkten in een niet door SomeDay gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door SomeDay geleverde of verstrekte produkten, daaronder begrepen programmatuur, of op een andere wijze dan voor de produkten zij ontwikkeld of bestemd
  Onverminderd het in artikel 8.1 gestelde, is SomeDay niet aansprakelijk voor:
  - verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie;
  - situaties waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van implementatie redelijkerwijs voldoende mocht worden geacht, dan wel waarin SomeDay redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de gevraagde beveiliging te implementeren.
  - computervredebreuk
  - het aantal hits op de website van de cliënt
  - adviesverlening
  22.2 Cliënt is zich bewust van de risico's die het digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en overbrengen van informatie met zich meebrengen op het gebied van behoud en beveiliging van de data.
  22.3 Indien bij de uitvoering van de overeenkomst toerekenbaar aan SomeDay, schade aan produkten van cliënt is veroorzaakt, zal SomeDay per gebeurtenis de herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een maximum, gelijk aan het door cliënt periodiek verschuldigde som.
  22.4 De eventuele vergoedingsplicht van SomeDay voor schade die voortvloeit uit dood of lichamelijk letsel strekt zich niet verder dan € 250.000,- per gebeurtenis. De aansprakelijkheid voor directe schade, veroorzaakt door en toerekenbaar aan SomeDay, zal zich steeds beperken tot € 250.000,- per gebeurtenis. SomeDay is nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens verlies van gebruikstijd, gederfde winst en gemiste besparingen.
  22.5 Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als bedoeld in het tweede lid, meer dan één vordering ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid voldaan.
  22.6 Schade als bedoeld in het derde lid, geleden door cliënt, zijnde een natuurlijk persoon niet in de uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend aan SomeDay te zijn gemeld.
  22.7 Schade die niet binnen die termijn ter kennis van SomeDay is gebracht komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij cliënt aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
  22.8 Voorgaande bepalingen betreffende aansprakelijkheid van SomeDay blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding van SomeDay.

   
 • Art. 23 Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
  23.1 Cliënt heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de produkten aan de overeenkomst beantwoorden.
  Indien dit niet het geval is, kan cliënt daarop geen beroep meer doen, indien hij SomeDay daarvan niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 5 dagen na aflevering , althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven, zie ook art. 17.5
  23.2 Alle vorderingen en verweren van cliënt uit hoofde van een aan deze algemene voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht - na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop nakoming van verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst opeisbaar zijn geworden.
  23.3 Beantwoord het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is SomeDay te harer keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, hestel van het afgeleverde produkt of vervanging van het afgeleverde produkt

   
 • Art. 24 Ruilen en/of terugnemen
  24.1 SomeDay zal produkten ruilen en/of terugnemen, tenzij vooraf is overeengekomen en zulks duidelijk is vermeld in de overeenkomst dat bepaalde produkten niet geruild en/of teruggenomen worden. Produkten die per definitie uitgezonderd zijn: actieve componenten, diskettes, software, computergeheugen, computerinsteekkaarten en moederborden.

   
 • Art. 25 Toepasselijk recht
  25.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij cliënt een natuurlijk persoon is, niet in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

   
 • Art. 26 Geschillen
  26.1 Alle geschillen - waaronder inbegrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden - voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende Voorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de bevoegde Burgerlijke Rechter bij het kantongerecht Tilburg of de arrondissementsrechtbank Breda.

   
 • Art. 27 Geldigheid bepalingen
  27.1 Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

   
 • Art. 28 Conversie
  28.1 Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

   
 • Art. 29 Slotbepalingen
  29.1 Deze Algemene Voorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
  29.2 SomeDay heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van het hierna bepaalde.
  29.3 Wijzigingen die gevolgen hebben voor een cliënt waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na de bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld in werking.